0

Potrzeba racjonalnego wykorzystania energii.

Problem racjonalnego wykorzystania energii nabiera coraz większego znaczenia w dobie wyczerpywania się zasobów paliw pierwotnych (węgla, gazu ziemnego, ropy naftowej) na naszej Planecie. Co prawda większość paliw wyczerpie się dopiero w następnych pokoleniach ale już dzisiaj rozumiemy doskonale, że nie możemy obarczać naszych prawnuków odpowiedzialnością za losy naszej planety. Poza tym oszczędzanie energii się po prostu opłaca. Inwestując np. jednorazowo w ochronę cieplną budynku można (po kilkuletnim z reguły okresie zwrotu inwestycji) osiągnąć znaczne korzyści w każdym roku eksploatacji obiektu.

Podejmuje się obecnie wiele działań oszczędzających energię aby zaprzestać dewastacji naszego globu i zastopować rabunkową eksploatację zasobów energetycznych Ziemi. Działania te często wspierane są przez państwa, które rozumieją znaczenie takich działań. W naszym kraju też funkcjonuje taki mechanizm pomocy finansowej dla inwestujących w oszczędzanie energii – mechanizmem tym jest odpowiednia ustawa. Realizując inwestycje termomodernizacyjne z wykorzystaniem kredytu bankowego z zachowaniem zasad opisanych w ustawie z 18 grudnia 1998r o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych inwestorzy mogą się starać o przyznanie premii termomodernizacyjnej w wysokości 25% wykorzystanego kredytu. Jednym z warunków uzyskania takiej premii jest przeprowadzenie audytu energetycznego planowanej inwestycji przed złożeniem wniosku kredytowego.

Przedsięwzięcia termomodernizacyjne

Kredyt (a więc i premia) przysługuje na “przedsięwzięcia termomodernizacyjne”, które definiuje Ustawa z 18 grudnia 1998r o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych” Dz.U. nr 162/98 poz.1121 (nowelizacja 25 lipca 2001 roku, Dz. U. 76) oraz rozporządzeniach wykonawczych do Ustawy z dnia 30.04.99 Dz.U. nr46/99 z późniejszymi zmianami.
Według tej ustawy przedsięwzięcia te to działania:

 • W wyniku którego następuje zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną do ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej co najmniej o 25%.
 • W wyniku którego następuje zmniejszenie rocznych strat energii pierwotnej w lokalnych źródłach ciepła i w lokalnej sieci ciepłowniczej – co najmniej o 25%
 • Polegające na wykonywaniu przyłączy technicznych do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w celu zmniejszenia kosztów zakupu ciepła dostarczanego do budynków – co najmniej 0 20% w stosunku rocznym
 • Polegające na zamianie konwencjonalnych źródeł energii na niekonwencjonalne.

Dla inwestorów, którzy wcześniej (t.j. w latach 1985-2001) ponieśli już nakłady na modernizację systemu grzewczego ustawodawca przygotował ułatwienia w zdobyciu kredytu na planowane dalsze inwestycje (np. ocieplenie ścian, wymianę okien itp.). Przy podejmowaniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych powinno kierować się następującymi ogólnymi zasadami:

 • Termomodernizację struktury budowlanej należy realizować jednocześnie z modernizacją systemu ogrzewania. Tylko wtedy można osiągnąć pełny efekt oszczędnościowy.
 • Termomodernizację najlepiej wykonywać jednocześnie z remontem elewacji i pokrycia dachowego lub w ramach remontu kapitalnego. Możliwe jest wtedy znaczne obniżenie sumarycznych kosztów.
 • Na ogół opłacalne jest tworzenie lepszych właściwości termicznych struktury budowlanej niż są wymagane w obowiązujących przepisach. Optymalną grubość warstw izolacji termicznej należy optymalizować porównując koszty i efekty ocieplenia.
 • W ocieplonym i uszczelnionym budynku zmieniają się warunki wentylacji w związku z tym nie należy zapominać o ponownym projekcie wentylacji zapewniającym właściwy komfort dla użytkowników.
 • Głównym celem termomodernizacji jest obniżenie kosztów użytkowania, dlatego decyzję o jej przeprowadzeniu i jej zakresie należy poprzedzić analizą efektywności ekonomicznej tj. audytem energetycznym.

Audyt

Audyt energetyczny wykonywany jest według wymagań określonych w Ustawie o wspieraniu przedsięwzięć temomodernizacyjnych z dnia 18.12.98 Dz.U. nr 162/98 poz.1121 z późniejszymi zmianami oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 15 stycznia 2002r w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego. Zgodnie z zapisami Ustawy audyt energetyczny stanowi założenia do projektu budowlanego.
Jest bardzo wiele możliwych rodzajów inwestycji, które mogą przynieść korzyści finansowe, ale ich powodzenie zależy od prawidłowej organizacji i sposobu finansowania. źle oceniane i źle przygotowane inwestycje mogą nie spełnić oczekiwań i zamiast korzyści przynieść straty pomimo, że podobne przedsięwzięcia zostały gdzie indziej zrealizowane z pełnym powodzeniem.
Jeżeli chcemy mieć pewność, że inwestycja energooszczędna nie tylko zmniejszy ilość energii niezbędnej dla uzyskania komfortu cieplnego, ale także zaoszczędzi nam pieniądze, niezbędnym warunkiem jest przeprowadzenie wstępnej analizy techniczno-ekonomicznej przedsięwzięcia, tj. audytu energetycznego.

Audyt energetyczny wyznaczy kierunki termomodernizacji budynków, a w szczególności zaś zawierać będzie:

 • diagnostykę energetyczną, tj. ocenę standardu energetycznego budynków,
 • wielowariantową projekcję standardu energetycznego budynków dla rozpatrywanych wariantów podniesienia izolacyjności cieplnej obiektów i modernizacji instalacji grzewczych,
 • optymalizację zakresu inwestycji termomodernizacyjnej przez wybór prac, które dają najwyższy standard energetyczny budynków przy najniższych kosztach inwestycyjnych.

Dla poszczególnych etapów realizacji audyt określa niezbędne nakłady inwestycyjne i uzyskane oszczędności przy założeniu utrzymania komfortu cieplnego. Pozytywnie zweryfikowany audyt stanowi podstawę (wraz z uwiarygodnieniem zdolności kredytowej klienta) do udzielenia kredytu, którego spłata następuje ze zmniejszenia kosztów energii. Ponadto, klient otrzymuje z Banku Gospodarstwa Krajowego premię termomodernizacyjną w wysokości 25% zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami. Kredytowaniem preferencyjnym mogą być aktualnie objęte przedsięwzięcia termomodernizacyjne w budynkach mieszkalnych we wszystkich formach własności, oraz w budynkach użyteczności publicznej służących realizacji zadań samorządu terytorialnego.

Koszty wykonania audytu energetycznego

Każdą pracę wyceniamy indywidualnie, zgodnie z zasadą budynek budynkowi nierówny.
Zapytania prosimy kierować pod adres ocena@polcontact.pl.